Aangemaakt Maand Materiele vaste activa Leningen uitgeleend geld Vaste activa Voorraden Debiteuren Overlopende activa Liquide middelen Activa Kapitaal Prive mutaties Lening Eigen vermogen Vreemd vermogen lang Crediteuren Omzetbelasting Overige belasting Kosten vooruitontvangen Vreemd vermogen kort Passiva Resultaat